Vedtægter for den almennyttige forening:  

 

Nyborg Idræts- & Fritidscenter

 

§ 1.

 

Navn.

Den almennyttige forenings navn er:
NYBORG IDRÆTS- & FRITIDSCENTER.

 

§ 2.

 

Hjemsted.

Den almennyttige forening har hjemsted i Nyborg.

 

§ 3.

 

Den almennyttige forenings formål.

 

Foreningens formål er,

 at drive og administrere Nyborg Kommunes idrætsfaciliteter m.m.,

 at facilitere den idræt, som finder sted i den almennyttige forening Nyborg Idræts- & Fritidscenter,

 at engagere sig i aktiviteter, der har naturlig tilknytning hertil.

 at sporten har fortrinsret til benyttelse af hallerne og øvrige faciliteter og

 at samarbejde med foreninger og ildsjæle om at fremtidssikre og forny rammer, faciliteter og ordninger for et stærkt fritids- og idrætsliv. 

 

§ 4.

 

Medlemmer.

Som medlemmer optages foreninger som er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven og som bruger faciliteterne.

Medlemmerne opkræves et årligt kontingent pr. den 1. januar.

Der betales fuldt kontingent i indmeldelsesåret.

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller eventuelt overskud, der alene tilfalder foreningen til anvendelse i overens­stemmelse med formålet jfr. § 3. 

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld eller eventuelle driftsunderskud. 

 

§ 5.

 

Generalforsamling og bestyrelsen.

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. 

Den årlige generalforsamling afholdes i april måned med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

  1. Valg af 2 stemmetællere
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet
  4. Fremlæggelse af indeværende års budget herunder fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter
  9.  Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og forretningsudvalg - umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med 30 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside og ved indkaldelse via e-mail til foreningens medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftiligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme såfremt kontingent er betalt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte, bortset fra ændringer af foreningens vedtægter og foreningens opløsning.


Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.


Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre blot ét medlem fremsætter ønske om skriftlighed. 

 

§ 6.

 

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom, med motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som til ordinær generalforsamling 

 

§ 7.

                                                                                      

Bestyrelsen.

Foreningens overordnede ledelse varetages i overensstemmelse med den almennyttige forenings formål af en bestyrelse på indtil 11 personer, bestående af:

 

1 formand

Indtil 8 bestyrelsesmedlemmer

1 medarbejderrepræsentant

1 repræsentant udpeget af Nyborg Kommune.

 

På ulige årstal vælges:  Formanden + indtil 4 bestyrelsesmedlemmer. 

På lige årstal vælges: Indtil 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 medarbejderrepræsentant. 

Nyborg Kommune udpeger selv sit medlem.
Den daglige leder af Nyborg Idræts- & Fritidscenter er sekretær for bestyrelsen. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller mindst 3 af bestyrelsens medlemmer anser det for påkrævet. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal, bortset fra optagelse af lån, som kræver en enig bestyrelsesbeslutning.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.

Referater sendes til bestyrelsen.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af den almennyttige forening. Bestyrelsen drager omsorg for, at benyttelse af anlæggene sker efter for­nødent hensyn til medlemmer og øvrige brugere.

 

§ 8.

 

Forretningsudvalg.

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på 3 medlemmer, bestående af formand, næstformand samt 1 bestyrelsesmedlem. Den daglige leder af Nyborg Idræts- & Fritidscenter er sekretær for forretningsudvalget.

 

Formanden for bestyrelsen er formand for udvalget.

 

Udvalget handler på bestyrelsens vegne i situationer, hvor det ikke er muligt at samle denne, og skal på førstkommende bestyrelsesmøde orientere bestyrelsen om trufne beslutninger.

 

Forretningsudvalget er den almennyttige forenings personaleudvalg.

 

§ 9.

Tegningsregler.

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, eller i dennes fravær næstformanden. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Ved optagelse af lån forudsættes dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Intet medlem hæfter personligt for foreningens forpligtelser udover med sit kontingent

 § 10.

 

Fast ejendom, lån og leasingaftaler.

Foreningen må ikke ejer fast ejendom. Alle idrætsfaciliteter ejes af Nyborg Kommune.

Nyborg Byråd skal godkende foreningens optagelse af lån og indgåelse af leasingaftaler.

§ 11.

 

Regnskab og revision.

Den almennyttige forening anvender kalenderåret som regnskabsår, Regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret/registeret revisor.

Årsregnskabet forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

 

§12.

 

Ophør og opløsning.

Ved ophør eller sammenlægning indkaldes til generalforsamling. Vedtagelse kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Indkaldelse sker som til en ordinær generalforsamling.

 

Ved ophør eller opløsning af den almennyttige foreningen skal dens formue overgå til almennyttige, idrætslige, eller kultur formål herunder andre almennyttige eller almenvelgørende formål under anden almennyttig eller almenvelgørende forening under tilsyn af Nyborg Kommune. Beslutningen om overdragelse af foreningens eventuelle formue kan først ske efter endelig godkendelse af Nyborg Byråd.

 

§ 13.

 

Godkendelse.

Nærværende vedtægter eller ændringer skal forelægges Nyborg Kommune Kultur- og Fritidsudvalg til godkendelse.

 

 

Vedtaget den 5.12.2012, den 22.4.2015, den 20.4.2016 og d. 17.6.2020.

Nyborg Idræts- & Fritidscenter   |   Storebæltsvej 13-15   5800 Nyborg
Telefon +45 65 31 17 25   |   Email info@ni-f.dk

Se cookiepolitik | Se og ret dine cookieindstillinger | Website © Uptime

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber
SL_CA/B TestningSmartlook2 år

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere